۱۳۹۰ مرداد ۳۱, دوشنبه

بیانیە انجمن همبستگی فعالان تبعیدی بە مناسبت پیروزی مردم لیبیمرداد۳۱
بە نام آزادی
شب گذشتە همە رسانە ها و البتە چشمان نگران و امیدوار آزادی خواهان جهان و خاور میانە همراه و همدل با مردم انقلابی و آزادیخواه لیبی منتظر اعلام سرنگونی دیکتاتوری مخوف معمر قذافی بودند و ناگهان خبر سرنگونی دیکتاتوری قذافی و پیروزی مردم انقلابی و آزادیخواه لیبی در رسانە ها ی جهان پیچید…آری سومین دیکتاتور در کشورهای اسلامی و خاورمیانە علی رغم خشونت عریانی کە علیە مردم کشورش نشان داد،سرنگون شد و آذرخش امیدی نو در دل همە آزادیخواهان در سایر کشورها و خصوصا ایران و سوریە درخشیدن گرفت کە دیگر زمان همە دیکتاتورها بە سر آمدە است…
در همین راستا ما جمعی از فعالان جنبش سبز ایران پس از فرستادن شادی و شاد باش خودمان بە مردم قهرمان لیبی، امیدواریم کە قدر این دستاورد بزرگ را بدانند و هر چە سریعتر در جهت برقراری نظم و دموکراسی بە پیش روند و اجازە ندهند مخالفان با ایجاد فضای ناامنی این شیرینی را در کام مردم لیبی و منطقە تلخ نمایند !… واما بی گمان این روند رو بە رشد رویارویی با دیکتاتوریهای موجود در منطقە و خاورمیانە کە از جنبش سبز مردم ایران آغاز شدە بود در حال برگشت بە خواستگاه نخستین خودش یعنی جنبش آزادیخواه و سبز مردم ایران است و دیکتاتوری ولایت فقیە بە زودی شاهد رویارویی ناگزیرش با آزادیخواهان سبزایران خواهد بود و بی تردید دیکتاتوری ولایت فقیە بایست بە آغاز پایان خود سلام کند!
بر همین اساس ما جمعی از فعالان مردمی جنبش سبز ایران ضمن آرزوی استقرار نظم و دموکراسی در کشور لیبی و همچنین همدلی و همصدایی با مردم مبارز سوریە تا پایان دیکتاتوری بشاراسد،بر پایبندی خودمان و همراهانمان بر آرمانهای جنبش مردمی و سبز پافشاری می نماییم و هر گونە میانە داری و همراهی برخی گروه ها، برای پا بر جا ماندن این نظام دیکتاتوری مذهبی را خیانت بە خون کشتە شدگان این راه می دانیم و مبارزە خود را تا سرنگونی دیکتاتوری ولایت فقیە و برقراری نظم ، قانون و دموکراسی سکولار در میهن مان ایران پیگیری خواهیم نمود.. .
همراه شو عزیز تنها نمان بە درد،
کاین درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود
انجمن همبستگی فعالان تبعیدی
http://www.melli.org
منبع خبر: سایت انجم
ن همبستگی فعالان تبعیدی

هیچ نظری موجود نیست:

برگردان

دوست و یا دشمن گرامی!

سپاس از آمدنت. چنانچه مایل باشی، خوشحال خواهم شد که باز هم بدیدارم بیایی. نشانی ام را در پیِ این نوشته خواهم نوشت تا در صورت تمایل در جای مناسبی نوشته و بخاطر بسپاری:
dughodushab.blogspot.com