۱۳۹۰ مرداد ۸, شنبه

یک خبر شگفت انگیز در جمهوری اسلامی: جزئیات کامل چندین اختلاس در 5 بانکنکته:
در حکومت اسلامیِ عزیز ما رسم بر این بود که دزدان، اختلاس کنندگان از بیت المال و جنایتکاران «محترم» همیشه پست و مقامی رفیع تر یافته و به راس هرم قدرت و شخیص رهبر نزدیکتر می شدند! نمونه را «رفیق دوست» که پس از قتل رهبران خلق ترکمن و اختلاس 128 میلیارتومانی از بانک صادرات، ارج و قربی فراوان یافت! حال چه اتفاقی رخ داده است که این بار خلاف عرف و عادت حکومت اسلامی ناب ما عمل می شود؟
جزئیات کامل چندین اختلاس در 5 بانک
اختلاس 12میلیاردریالی کارمند بانک منجر به صدورکیفرخواست شد 
به گزارش خبرگزاری مهر، شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه 22 اموراقتصادی یکی ازکارمندان رسمی بانک رفاه کارگران رامجرم شناخت. 

متهم پرونده که یکی از کارمندان بانک مذکور بوده است باایجاد حساب های صوری وتغییر درسیستم حسابداری بانک با بدهکار وبستانکار نمودن حساب ها مبالغی رابه حساب بستگان ودوستان خود واریزکرده سپس اقدام به برداشت وخروج ان مبالغ از بانک می نموده است. 

براساس این گزارش باشکایت اداره حقوقی بانک رفاه ،پرونده مذکور دردستورکاردادسرا قرار گرفته وپس ازتحقیقات لازم واظهارات متهم ، مجرمیت نامبره محرز وکیفرخواستی علیه وی صادرگردید. بدیهی است دراجرای مقررات ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری مشخصات کامل متهم پس ازرسیدگی دردادگاه و قطعیت حکم اعلام خواهدشد. 

اختلاس 27 میلیارد ریالی کارمند بانک تجارت 
شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه 22 اموراقتصادی علیه تعدادی ازمتهمین یک پرونده اقتصادی کیفرخواست صادرکرد.
 
این پرونده باشکایت اداره حقوقی بانک تجارت دردستور کارمجتمع قضایی اموراقتصادی قرار گرفت وسپس با استناد به نظریه کارشناس رسمی دادگستری واظهارات متهمین پس ازموافقت سرپرست دادسرای اموراقتصادی کیفرخواست وقرارمجرمیت علیه متهمین پرونده صادرشد. 

براساس این گزارش متهم ردیف اول خانم (ه - ص ) کارمند بانک تجارت باسوءاستفاده از موقعیت شغلی خود وبادخل وتصرف غیرمجاز در حساب مشتریان اقدام به اختلاس نموده است. 

نامبرده به اتهام اختلاس از بانک تجارت به مبلغ بیست و هفت میلیارد و هشتصد و هشتاد و سه میلیون و یکصد و پانزده هزار و ششصد وبیست وسه ریال تحت تعقیب کیفری میباشد. 

متهم ردیف دوم آقای ( پ- ع ) به اتهام تحصیل مال ازطریق نامشروع به مبلغ سیزده میلیارد و نهصد و بیست ودو میلیون و ششصد وبیست ودو هزار و دویست و سی ریال وهمچنین متهم ردیف سوم آقای (ا- ا) به اتهام تحصیل مال ازطریق نامشروع به مبلغ نهصد و بیست و شش میلیون ریال مجرم شناخته شدند. 

دیگر متهم این پرونده آقای (ف – ح – ز ) که وی نیز از کارمندان بانک می باشد وسرپرستی شعبه را برعهده داشته است متهم به اهمال منجر به تضییع اموال دولتی به مبلغ شش میلیارد و سیصد وشصت وپنج میلیون و چهارصد و هجده هزار و دویست و سی وسه ریال (233/418/365/6 ریال) می باشد. بدیهی است دراجرای مقررات ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری مشخصات کامل متهم پس ازرسیدگی دردادگاه و قطعیت حکم اعلام خواهدشد. 

شکایت اداره حقوقی بانک ملی ایران علیه یک کلاهبردار 
بااعلام شکایت ازسوی اداره حقوقی بانک ملی ایران علیه یک کلاهبردار پرونده این متهم دردستور کار مجتمع قضایی امور اقتصادی قرار گرفت. شعبه پنجم بازپرسی دادسرای ناحیه 22 امور اقتصادی قرار مجرمیت متهم این پرونده را به اتهام کلاهبرداری صادر نمود. 

براساس این گزارش متهم این پرونده آقای ( م- ط – ز ) به اتهام کلاهبرداری به مبلغ 900هزار و 800دلار امریکا از بانک ملی ایران مجرم شناخته شد.گفتنی است پس ازصدورکیفر خواست دردادسرای اموراقتصادی پرونده جهت ادامه رسیدگی قضایی به شعبه 1193 دادگاه عمومی تهران مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی ارسال گردید. بدیهی است دراجرای مقررات ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری مشخصات کامل متهم پس ازرسیدگی دردادگاه و قطعیت حکم اعلام خواهدشد. 

تحصیل مال ازطریق نامشروع منجر به صدور کیفرخواست شد 
با اعلام شکایت ازسوی اداره کل حقوقی بانک سپه دادسرای ناحیه 22 اموراقتصادی تعدادی ازمتهمین یک پرونده اقتصادی را مجرم شناخت. متهمین این پرونده درقالب عقود مختلف ،ضمن اخذ تسهیلات از بانک سپه ازانجام تعهدات خود دربرابر بانک خودداری نمودند. 

براساس این گزارش متهمین این پرونده که پنج نفرمی باشند همگی به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یکصد و نود و شش میلیارد و یکصد و بیست و سه میلیون و دویست و نودریال (000/290/123/196 ) ریال مجرم شناخته شده و پرونده پس از صدورکیفرخواست جهت ادامه مراحل رسیدگی به شعبه1193 دادگاه عمومی تهران مستقر درمجتمع قضایی امور اقتصادی ارسال گردید. شایان ذکر است اسامی متهمین پرونده براساس قانون پس از قطعیت حکم ازسوی دادگاه اعلام خواهد شد. 

شعبه سوم بازپرسی پنج متهم یک پرونده اقتصادی را مجرم شناخت 
با اعلام گزارش ازسوی سازمان بازرسی کل کشور وهمچنین اداره حقوقی بانک های ملی وملت پرونده کلاهبرداری یکصد و چهل و چهار میلیارد ریالی ازبانک های مذکور تشکیل شد. متهمین این پرونده با تشکیل شرکت های متعدد صوری و غیر فعال و ارائه اسناد غیر واقعی به بانک اقدام به اخذ وجوه و تسهیلات به صورت غیرقانونی از بانک های ملی و ملت نموده ودرعمل این وجوه را صرف خرید املاک و زمین های متعددی کرده اند. 

براساس این گزارش شعبه سوم باز پرسی دادسرای ناحیه 22 اموراقتصادی پنج متهم این پرونده که همگی متهم به مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ چهل میلیارد و هشتصد و هفتاد و هفت میلیون و پانصد و هشتاد و هشت هزار و نهصد و سی وهفت ریال از بانک ملت و مبلغ یکصد و سه میلیارد و سیصد و نه میلیون و یکصد و پانزده هزار و ششصد ریال و همچنین درهم امارات ازبانک ملی بودند را مجرم شناخت. بدیهی است دراجرای مقررات پس از قطعیت حکم ، اسامی کامل متهمین اعلام خواهدشد. 

صدور کیفرخواست دومتهم دردادسرای ویژه امور اقتصادی 
بااعلام شکایت ازسوی اداره حقوقی قضایی وزارت اطلاعات پرونده دومتهم اقتصادی دردستورکاردادسرای اموراقتصادی قرارگرفت. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی اموراقتصادی (قسط)، شعبه پنجم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی دومتهم در یک پرونده اقتصادی را به اتهام مشارکت درتحصیل مال ازطریق نامشروع به مبلغ ده میلیارد ودویست و بیست و نه میلیون ریال مجرم شناخت. 

گفتنی است متهم ردیف اول پرونده علاوه براین به اتهام کلاهبرداری ازطریق انتقال منافع مال غیر به میزان یک میلیارد و سیصد وپنجاه میلیون ریال نیز تحت تعقیب کیفری می باشد. 


براساس این گزارش این پرونده پس از صدورکیفرخواست و قرارمجرمیت متهمین دردادسرای ناحیه 22 اموراقتصادی ، هم اکنون در شعبه 1191دادگاه عمومی تهران مستقر در مجتمع قضایی اموراقتصادی درحال رسیدگی است. بدیهی است دراجرای مقررات پس ازقطعیت حکم ، اسامی کامل متهمین اعلام خواهدشد.

هیچ نظری موجود نیست:

برگردان

Loading...

دوست و یا دشمن گرامی!

سپاس از آمدنت. چنانچه مایل باشی، خوشحال خواهم شد که باز هم بدیدارم بیایی. نشانی ام را در پیِ این نوشته خواهم نوشت تا در صورت تمایل در جای مناسبی نوشته و بخاطر بسپاری:
dughodushab.blogspot.com